28.07.2021 21:05
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/norvegijas-finansu-instruments?url=lv%2F2004-2009%2Fnorvegijas-finansu-instruments

Latvijā ir pieejami Norvēģijas valdības divpusējais finanšu intruments un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumentsdrukāt

2013. gada 29. jūlijā

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) paplašināšanos 2004. gada 1. maijā Norvēģija, Lihtenšteina un Islande kā EEZ valstis, kas nav ES sastāvā, vēloties darboties kopējā ES tirgū, sniedz finanšu palīdzību 1,134 miljardu eiro apmērā 13 ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai.

Kopējā līdzfinansējuma avoti un apjoms

Saskaņā ar Saprašanās memorandiem Latvijai finanšu palīdzība ir pieejama divu jaunu finanšu instrumentu veidā:
• Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instruments;
• Norvēģijas valdības divpusējais (Norvēģijas) finanšu instruments.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros Latvijai tiks piešķirti 53,76 miljoni eiro.

Finansējums tiek plānots laika periodam no 2005.- 2011. gadam. Abu finanšu instrumentu līdzekļus varēs saņemt individuālo projektu (atklāto konkursu ietvaros), programmu un grantu shēmas veidā.
Tieslietu ministrijas kompetencē esošajai prioritātei „Tieslietas” pieejamais līdzfinansējums ir 5 968 931 EUR, ko varēs apgūt, iesniedzot projektu iesniegumus divu atklātu konkursu ietvaros:
1) pirmais individuālo projektu atklātais konkurss tika izsludināts 2006.gada 5. decembrī par 17 074 145 eiro;
2) otrais individuālo projektu iesniegumu konkurss tika izsludināts 2008.gada 11.martā par 10 728 859 eiro.

Pieejamās prioritātes un atbildīgās starpniekinstitūcijas

Prioritātes EEZ finanšu instrumentā:
1. Vides aizsardzība
2. Ilgtspējīga attīstība
3. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana
4. Veselība
5. Bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi)
6. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
7. Akadēmiskie pētījumi
8. Tehniskā palīdzība Acquis communautaire pārņemšanā

Prioritātes Norvēģijas finanšu instrumentā:

1. Vides aizsardzība
2. Ilgtspējīga attīstība
3. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana
4. Veselība
5. Bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi)
6. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
7. Šengena
8. Tieslietas
9. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
10. Pārrobežu sadarbība
11. Akadēmiskie pētījumi

Lai efektīvi koordinētu un apsaimniekotu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentus Latvijā, katrai prioritātei ir noteikta atbildīgā valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 10. pantu:

1. Vides ministrija – par prioritātēm "Vides aizsardzība" un "Ilgtspējīga attīstība";
2. Kultūras ministrija – par prioritāti "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana";
3. Veselības ministrija – par prioritāti "Veselība";
4. Bērnu un ģimenes lietu ministrija – par prioritāti "Bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi)";
5. Izglītības un zinātnes ministrija – par prioritātēm "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" un "Akadēmiskie pētījumi";
6. Iekšlietu ministrija – par prioritāti "Šengena";
7. Tieslietu ministrija – par prioritātēm „Tieslietas” un "Tehniskā palīdzība";
8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – par prioritātēm "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" un "Pārrobežu sadarbība".

Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos efektīvi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū, sniedzot finansiālu palīdzību.

Šobrīd EEZ veido 27 ES dalībvalstis un trīs EEZ Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstis: Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šīs valstis piedalās iekšējā tirgū, kurā tiek piemēroti tie paši pamatnoteikumi. Mērķis ir ļaut precēm, pakalpojumiem, kapitālam un personām, netraucēti pārvietoties EEZ atvērtā un konkurētspējīgā vidē un veidot “četru brīvību” juridisko bāzi.