28.07.2021 21:16
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-regionala-politika-un-ekonomisko-aktivitasu-attistiba/apaksprojekts-1?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-regionala-politika-un-ekonomisko-aktivitasu-attistiba%2Fapaksprojekts-1

Valsts un privātās partnerības projekta „Olaines cietuma būvniecība un uzturēšana” publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentācijas izstrāde un darbinieku apmācībadrukāt

2013. gada 30. jūlijā

Tieslietu ministrija no 2009.gada 30.aprīļa līdz 2010.gada 1.novembrim īstenoja Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātā partnerība” apakšprojektu „Valsts un privātās partnerības projekta „Olaines cietuma būvniecība un uzturēšana” publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentācijas izstrāde un darbinieku apmācība” (NFI/0016/08/14) (turpmāk – Apakšprojekts NFI/0016/08/14).

Šobrīd Latvijā ir 12 ieslodzījuma vietas. Vecākās cietuma ēkas, kas vēl joprojām tiek izmantotas, ir būvētas 1830.gadā (Jelgavas cietums). Otrs vecākais cietums ir celts 1862.gadā Daugavpilī. Rīgas Centrālcietums būvēts 1902.gadā. Visas pārējās cietumu ēkas ir pielāgotas cietumu vajadzībām, jo celtas citiem mērķiem. Piemēram, Iļģuciema cietums vācu laikos bija zirgu stallis, bet padomju laikā tika celtas labošanas darbu kolonijas ar kazarmu tipa kopmītnēm, kur vienā telpā dzīvo līdz pat 60 cilvēkiem.

Esošā ieslodzījuma vietu infrastruktūra ir nolietota un neefektīva no uzturēšanas izmaksu viedokļa, proti, ir lieli siltuma zudumi, bieži nepieciešami remonta darbi un apsardzes nodrošināšanai nepieciešams algot lielu darbinieku skaitu. Esošās ieslodzījuma vietas arī neatbilst cilvēktiesību standartiem, par ko Latvija regulāri saņem pārmetumus no starptautiskām institūcijām. Nākas arī maksāt ieslodzītajiem, kas saistībā ar ieslodzījuma apstākļiem ir iesnieguši sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā un uzvar, jo soda izpildes apstākļi tiek atzīti par neatbilstošiem.

Esošajā infrastruktūrā ir ierobežotas ieslodzīto resocializācijas (tai skaitā darba un apmācību) iespējas. Vienlaikus vienā telpā dzīvojot lielam skaitam ieslodzīto ar minimālām nodarbinātības iespējām pastāv liela iespēja, ka ieslodzītie pēc atbrīvošanas izdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu.

Lai risinātu ar ieslodzījuma vietu infrastruktūru saistītos jautājumus, 2008. gadā Tieslietu ministrija izstrādāja Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju (izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē 2008. gada 3. aprīlī, Ministru kabineta komitejā tas apstiprināts 2009. gada 14. decembrī). Jau 2008.gadā Olaines cietuma būvniecībai un uzturēšanai tika izstrādāts finanšu ekonomiskais pamatojums. Tā kā valsts un publiskās partnerības attiecības ir ilgstošas, ir nepieciešams kvalitatīvs līgums, kas aizsargātu Latvijas valsts intereses. Nepieciešams arī partnerības iepirkuma konkursa nolikums, lai izvēlētos privāto partneri.

Lai minētās problēmas novērstu, Tieslietu ministrija izstrādāja Apakšprojektu NFI/0016/08/14. Apakšprojekta NFI/0016/08/14 īstenošanā tika iesaistīti sadarbības partneri – Ieslodzījuma vietu pārvalde, VAS „Tiesu namu aģentūra”, biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un Olaines pašvaldība.

Apakšprojekta NFI/0016/08/14 ietvaros minētie dokumenti – partnerības iepirkuma nolikums un privātās un publiskās partnerības līguma projekts – tika izstrādāti.

Pirmais jaunais cietums nākotnē paredzēts 1200 ieslodzītajiem. Tajā būs droša darba vide cietuma darbiniekiem, mūsdienīgas apsardzes un ieslodzīto pārvietošanas iespējas, piemērotas telpas ieslodzīto darbam, mācībām un resocializācijai, tajā būs mazākas cietuma uzturēšanas izmaksas, jo daļu atbalsta un saimniecisko funkciju nodrošinātu privātais partneris. Daudz efektīvāk tiktu izmantoti valsts cilvēkresursi, novirzot tos brīvības atņemšanas sodu pamatfunkciju izpildei.

Papildus par publiskās un privātās partnerības jautājumiem tika apmācīti gan Tieslietu ministrijas, gan partneru darbinieki, lai viņi varētu efektīvi un zinoši organizēt gan partnerības iepirkuma procesu, gan nodrošināt partnerības līguma izpildes kontroli no valsts puses.

Jāpiebilst, ka publiskās un privātās partnerības izmantošana cietumu sistēmā pasaulē nav jaunums. Ar publiskās un privātas partnerības palīdzību cietumi būvēti daudzās pasaules valstīs – Igaunijā, Lielbritānijā, Vācijā, Dienvidāfrikā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Francijā, Austrālijā u.c.

Dokumentus izstrādāja un apmācības veica iepirkuma procedūrā uzvarējušais pretendents – personu apvienība, ko veidoja zvērinātu advokātu birojs „ECOVIS CONVENTS” un SIA „ECOVIS Law Office”.

Finansējums:

150593,72 EUR, no tiem 115204,19 EUR Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta finansējums un 35389,53 EUR budžeta līdzfinansējums.