28.07.2021 20:47
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tehniska-palidziba/projekts-lv-0009?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tehniska-palidziba%2Fprojekts-lv-0009

Projekts LV0009 „Tehniskā palīdzība 'Acquis communautaire' ieviešanā”drukāt

2013. gada 30. jūlijā

Tieslietu ministrija īstenoja projektu Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” laika posmā no  2008. gada līdz 2011. gada 31. janvārim Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Tehniskā palīdzība”, kas paredzēta Kopienas tiesību kopuma (acquis communautaire), ietvaros.

Projekta mērķis ir kvalitatīva un savlaicīga Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktu pārņemšana un ieviešana.

Projekta rezultātā tika uzlabota koordinācijas un kontroles sistēma ES tiesību aktu pārņemšanai.

Izvirzītā mērķa sasniegšanai projekta laikā tika īstenotas trīs aktivitātes:
1. Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas izveide ES tiesību pārņemšanai (ESTAPIKS). ESTAPIKS ir valsts pārvaldes institūciju darba instruments, kas centralizēti uzkrāj informāciju par Latvijai saistošajiem ES tiesību aktiem, palīdz koordinēt un kontrolēt ar to izpildi saistītās darbības, t.sk. nostāju izstrādi pārkāpumu procedūru lietās, kā arī nodrošina informācijas apriti saistībā ar ES Tiesas lietām. Sistēma izmantošana ir uzlabojusi valsts pārvaldes institūciju funkciju izpildes efektivitāti darbā ar Eiropas Savienības tiesībām. Līdz ar sistēmas ieviešanu veikta arī noteiktu procedūru automatizācija, kā rezultātā iecerēts panākt arī administratīvo resursu ekonomiju. Lai uzlabotu sabiedrības un citu institūciju informētību par situāciju Eiropas Savienības tiesību pārņemšanas jomā, tiks atklāts publisks, ikvienam pieejams tīmekļa portāls, kurā būs pieejama ar Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un dalību Eiropas Savienības Tiesā saistīta informācija.

2. Veikti četri pētījumi, kuru rezultāti tiks izmantoti esošā Latvijas normatīvā regulējuma uzlabošanai attiecībā uz starptautisko līgumu slēgšanu un Koncepcijas izstrādei par starptautisko līgumu normatīvā regulējuma pilnveidošanu, kā arī piemērotākā risinājuma izveidei Latvijas tiesību normatīvo aktu uzlabošanai pagaidu aizsardzībai civilprocesā. Pētījuma rezultātā apzināti mantas konfiskācijas izpildes procesa finansēšanas modeļi citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas dod pamatu pārskatīt šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu, kā arī ļauj izvērtēt Latvijai un tās tiesību sistēmai piemērotāko un optimālāko izpildes procesa finansēšanas modeli, ļaujot uzlabot izpildes procesa efektivitāti kopumā. Piedāvāts piemērotākais risinājums Latvijas tiesību normatīvo aktu uzlabošanai attiecībā uz Eiropas Savienības instrumentu ieviešanas labāko praksi krimināltiesību jomā.

3. Noorganizēti pieci semināri, kuru laikā 367 valsts pārvaldes iestāžu un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegta informācija par starptautisko sadarbību krimināllietās, veiktajām izmaiņām ES līgumos un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumos, kas saistītas ar Lisabonas līgumu. Papildus bija iespējams iepazīties ar jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas apcietinājuma lēmumu un Eiropas pierādījumu orderi un intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, kā arī diskutēt par Eiropas Savienības patenta ieviešanu. Tika panākta vienota izpratne starp valdības un parlamenta pārstāvjiem, kādā veidā organizēt parlamenta pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā subsidiaritātes pārkāpuma gadījumā.


Finansējums:

 552805 EUR, no tiem 469884 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.