28.07.2021 19:02
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv-0022?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv-0022

Projekts LV 0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā”drukāt

2013. gada 30. jūlijā

Projekta LV 0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” īstenotājs- Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Projekta mērķis ir paaugstināt Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) kapacitāti un zinātniskos standartus.

Projekta rezultātā tiks atbalstītas tiesībsargājošās iestādes (policija, muita, robežsardze, prokuratūra un tiesa) ar zinātniski pamatotiem, objektīviem, operatīviem un uzticamiem tiesu ekspertīžu rezultātiem, kas nodrošinās taisnīgu tiesas procesu


Projekts sastāv no divām daļām – pirmā veltīta VTEB plānošanas un lēmumu pieņemšanas sistēmas uzlabošanai, otrā - institucionālas kapacitātes paaugstināšanai.

Projekta ietvaros tika iegādātas 18 jaunas iekārtas tiesu ekspertīžu pētījumu veikšanai (t.sk. stereomikroskopi, polarizācijas mikroskops, skenējošais elektronu mikroskops, gāzu hromatogrāfijas sistēma organisko savienojumu un to mikrodaudzumu analīzei, t.sk. ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumos, iekārtas latentu pirkstu pēdu izpētei), apgūtas 3 jaunas izpētes metodes un sagatavoti šo metožu apraksti, kā arī 5 jaunu kvalitātes sistēmas procedūru apraksti, sagatavots un iespiests mācību metodiskais līdzeklis „Šāviena pēdas un to izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu” (tirāža 1000 eksemplāri), noorganizēts starplaboratoriju tests par šāviena pēdu analīzi ar Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādēm.

Projekta ietvaros veikto aktivitāšu ietvaros ir paplašināti kontakti ar Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratoriju ekspertiem. 2009. gada martā noslēgts savstarpējās sadarbības memorands ar Norvēģijas Nacionālā kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīžu departamentu. VTEB eksperti savu kvalifikāciju ir uzlabojuši gan piedaloties dažādās starptautiskās sanāksmēs un semināros, gan pieredzes apmaiņas vizītēs Zviedrijā, Somijā, Čehijā, Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā, Lietuvā un Igaunijā. Savukārt Latvijā ir viesojušies Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Nīderlandes, Lietuvas un Igaunijas speciālisti.

2009. gadā VTEB noorganizēja starptautisku semināru rokrakstu ekspertiem par rezultātu interpretāciju un varbūtējiem secinājumu veidiem rokrakstu ekspertīzē, kā arī semināru par maksājuma karšu izpēti dokumentu ekspertiem, un kvalifikācijas kursus Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertiem par papillārlīniju pēdu digitālā attēla iegūšanu un iegūtā attēla kvalitātes uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laikā tika organziēti 5 semināri „Jaunākās iespējas tiesu ekspertīzē” policijas, prokuratūras un tiesu darbiniekiem, kuros kopumā piedalījās 122 tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.

               
 Finansējums:

 730975 EUR, no tiem 621329 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.

Projekta partneris:

  • Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departaments.