28.07.2021 18:49
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv-0080?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv-0080

Projekts LV 0080 „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē”drukāt

2013. gada 30. jūlijā

Projekta LV 0080 „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” īstenotājs  -  Zemgales plānošanas reģions.

Projekta mērķis ir jauniešu noziedzības mazināšana un novēršana Zemgales reģionā.

Projekta rezultātā tiks stiprināta sadarbība starp pašvaldībām noziedzības mazināšanā vietējā un reģionālā līmenī. Tas tiks panākts ceļot ekspertu kapacitāti, uzstādot videonovērošanas kameras pašvaldībās un paaugstinot sabiedrības zināšanas par jauniešu likumpārkāpumu novēršanas pasākumiem

Izvirzītā mērķa sasniegšanai projektā laikā tika īstenotas četras aktivitātes. Projekta ieviešanas laikā sadarbībā ar pašvaldību, Valsts policijas un Valsts probācijas dienesta speciālistiem izstrādāts nepilngadīgo noziedzības profilaksē iesaistīto institūciju un pušu sadarbības mehānisms, nodrošināta sadarbības mehānisma testēšana. Organizēti interaktīvi izglītojošie pasākumi skolās, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni - informatīvi semināri - vecākiem un nevalstiskajām organizācijām, lai dalītos ar biedrības „Vecāki Jelgavai” pieredzi preventīvo pasākumu īstenošanā. Organizēts darba seminārs Zemgales reģionā sadarbības mehānisma izvērtēšanai un sadarbības tīkla nostiprināšanai, kā rezultātā ir izstrādāts daudzpusējs sadarbības līgums, ko plānots noslēgt starp valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm sadarbības nostiprināšanai un projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu nepilngadīgo noziedzības profilaksē iesaistīto speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu, tika organizētas vairākas apmācības 289 Zemgales reģiona speciālistiem (sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestāžu, valsts policijas, pašvaldību policijas, u.c.). Nepilngadīgo pulcēšanās vietās Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī tika uzstādītas 46 video novērošanas kameras, kas jau pirmajos darbības mēnešos palīdzējušas atklāt pārkāpumus.

Finansējums:

354334 EUR, no tiem 301184 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.

Projekta partneri:

  • Aizkraukles novada dome;
  • Bauskas pilsētas dome;
  • Dobeles pilsētas dome;
  • Jēkabpils pilsētas dome;
  • Valsts probācijas dienests;
  • Valsts policija;
  • Nevalstiskā organizācija „Vecāki Jelgavai”;
  • Norvēģijas Nacionālā Noziedzības Novēršanas Padome (Oslo).