24.09.2020 18:32
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/paveiktais-valsts-policijas-projekta-cetrus-menesus-pec-ta-uzsaksanas?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fpaveiktais-valsts-policijas-projekta-cetrus-menesus-pec-ta-uzsaksanas

Paveiktais Valsts policijas projektā četrus mēnešus pēc tā uzsākšanasdrukāt

2014. gada 26. augustā

Projekta LV 08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” īstenošanu”  īstenošana uzsākta 2014.gada 6.maijā. Valsts policija parakstīja līgumu ar vienu no Projekta vadošajiem partneriem - Eiropas Padomi (turpmāk – EP) 2014.gada 14.maijā un uzsāka saskaņošanas sarunas par EP ekspertu vizīti Latvijā īslaicīgo aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu apskatei, lai saņemtu rekomendācijas to izveidei saskaņā ar cilvēktiesību normām.

2014.gada 27.-30.maijā Projekta 2.aktivitātes ietvaros notika EP ekspertu M.Kellett un G.Tugushi vizīte, kuras laikā kopīgi ar Valsts policijas un Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk - NVA) deleģētajiem pārstāvjiem

tika apsekotas 10 īslaicīgās aizturēšanas vietas (turpmāk - ĪAV) - Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Saldū, Liepājā, Gulbenē, Cēsīs, Rēzeknē, Jēkabpilī un Aizkrauklē.

Pamatojoties uz Sadarbības līgumu starp Valsts policiju un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldi, 2014.gada 2.-6.jūnijā

notika mācību vīzīte uz Igaunijas policiju ar mērķi iepazīt īslaicīgās aizturēšanas sistēmu Igaunijā, lai apzinātu Igaunijas labāko praksi šajā jomā, jo īpaši attiecībā uz īslaicīgās aizturēšanas vietu tehniskajiem standartiem, likumdošanu, darba organizāciju un starptautisko institūciju rekomendāciju izpildi.

Vizītes laikā Igaunijas partneri iepazīstināja Latvijas delegāciju ar īslaicīgās aizturēšanas sistēmu, tās darba organizāciju, tehniskajiem standartiem, kā arī labāko praksi un aktuālajām problēmām. Vizītes laikā tika apmeklētas īslaicīgās aizturēšanas vietas Tallinā, Tartu, Jogevā un Johvi, kā arī Viru cietums.

2014.gada 25.-27.jūnijā Projekta 2.aktivitātes ietvaros notika EP eksperta M.Kellett vizīte, kuras laikā kopīgi ar Valsts policijas un NVA deleģētajiem pārstāvjiem

tika apsekotas 11 pagaidu turēšanas vietas (turpmāk - PTV) Rīgā un Rīgas reģionā.

Pēc EP ekspertu atzinuma saņemšanas par pirmās un otrās vizītes rezultātiem sadarbībā ar NVA ir uzsākta iepirkuma „Būvprojektēšana un autoruzraudzība” tehniskā uzdevuma precizēšana par ĪAV un PTV plānotajiem būvdarbiem.

2014.gada 25.jūlijā Valsts policijā tika organizēta pirmā Vadības komitejas sēde, kurā tiek aktualizēti jautājumi, kas saistīti ar Projekta un Partnerības līgumu izpildi, līgumos lietotās terminoloģijas izpratni, identificēti iespējamie Projekta ieviešanas riski. Pēc Vadības komitejas sēdes iniciēti grozījumi Projekta līgumā, kas saistīti ar dokumentu aprites vienkāršošanu, kā arī grozījumi Partnerības līgumā ar NVA, lai nodrošinātu plānoto pasākumu norisi atbilstoši Valsts policijas plānotajām aktivitātēm, it īpaši saskaņojot aktivitāšu grafikus ar EP ekspertu iespējām.

2014.gada 31.jūlijā-1.augustā EP ekspertu M.Kellett un G.Tugushi vizītes laikā saskaņots iepirkuma „Būvprojektēšana un autoruzraudzība” tehniskais uzdevums, kā arī kopīgi ar programmas apsaimniekotāju un nacionālo programmas partneri apspriesti jautājumi par ĪAV un PTV iekārtojumu, darba organizāciju un šo jautājumu sasaiste ar Projekta 3. aktivitāti (likumdošanas analīze) un 4. aktivitāti (mācību programmu izstrāde).

2014.gada 8.augustā tika saņemts EP atzinums par Valsts policijas izstrādāto tehnisko uzdevumu, un NVA izsludina iepirkumu „Būvprojektēšana un autoruzraudzība”.

Plānots, ka iepirkuma rezultātā līgumi ar komersantiem ĪAV un PTV būvprojektēšanas darbu izstrādei tiks noslēgti līdz 2014.gada 5.septembrim.

2014.gada septembrī Valsts policija plāno uzsākt Projekta 3.aktivitāti, kurā paredzēts veikt tiesību aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar ĪAV un PTV darbību. Šīs aktivitātes ietvaros laikā no 2014.gada 22.-26.septembrim Valsts policijā plānots tiesību aktu izvērtēšanas seminārs, kurā aicināti piedalīties EP, Igaunijas policijas, Norvēģijas policijas, Tieslietu un Iekšlietu ministriju pārstāvji.

Lai nodrošinātu mācību programmu izstrādi amatpersonām un darbiniekiem, kuru dienesta pienākumi ir saistīti ar ĪAV un PTV aizturētajām personām, 2014.gada 22.-26.septembrī ir plānota Valsts policijas koledžas mācībspēku vizīte uz Igaunijas Policijas un Robežsardzes koledžu mācību satura izvērtēšanai un labākās prakses pārņemšanai.