24.09.2020 18:35
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/programmas-ietvaros-notikusi-septita-sadarbibas-komiteja?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprogrammas-ietvaros-notikusi-septita-sadarbibas-komiteja

Programmas ietvaros notikusi septītā sadarbības komitejadrukāt

2014. gada 3. oktobrī

2014. gada 11. septembrī Rīgā notika septītā programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” (turpmāk – programma) Sadarbības komiteja,

kur tika runāts par programmas trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanu, diskutēts par problēmjautājumiem un pieņemti lēmumi par turpmāko projektu attīstību.

Sadarbības komitejas notiek divas reizes gadā un ir platforma diskusijām un savstarpējai sadarbībai starp Latviju un Norvēģiju cietumu un probācijas jomā.

Tā kā līdzšinējais Sadarbības komitejas līdzpriekšsēdētājs Norvēģijas korekcijas dienesta direktorāta Starptautiskās nodaļas direktors Haralds Foskers šai vasarā ir devies pensijā, uz sadarbības komiteju bija ieradies jaunais Norvēģijas korekcijas dienesta direktorāta Starptautiskās nodaļas direktors Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen).

Sadarbības komitejā ietvaros programmas iepriekš noteikto projektu vadītāji iepazīstināja klātesošos ar projektos jau paveikto un plānotajiem darbiem turpmākajos sešos mēnešos.

Valsts probācijas dienesta iepriekš noteiktā projekta LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekts LV08/1) vadītājs Imants Jurēvičius norādīja, ka projekta nozīmīgākās darbības notiek trīs galvenajos virzienos:

  • Apmācības, kur līdz šim brīdim organizētas 18 no 24 apmācību aktivitātēm un tajās piedalījušies 181 Valsts probācijas dienesta darbinieks no plānotajiem 827 un 123 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki no plānotajiem 389. Drīzumā plānots uzsākt apmācības par elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu un darbību, u.c.;
  •   Tiek veikti pētījumi par programmu efektivitāti un risku un vajadzību novērtēšanas instrumentiem;
  • Notiek darbs pie elektroniskās uzraudzības sistēmas nepieciešamo normatīvu izstrādes un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas.

Projekta vadītājs uzsvēra, ka šā gada 4.septembrī Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu paketi („Grozījumi Krimināllikumā” (1201/Lp11), „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (1202/Lp11), „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (1200/Lp11) un „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (1203/Lp11)), kas paredz Latvijā ieviest notiesāto nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepriekš noteiktā projekta LV08/2 „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk – projekts LV08/2) vadītājs Māris Luste iepazīstināja sadarbības komitejas locekļus ar projektā paveikto, ka:

  • Ir notikušas mācību vizītes uz projekta partnervalstīm – Poliju un Norvēģiju, lai apmainītos ar pieredzi un labo praksi darbā ar atkarīgajiem ieslodzītajiem.
  • Ir strādāts pie riska un vajadzību novērtēšana dokumentācijas, terapijas programmu pielāgošanas un sociālo prasmju programmas, kas paredzēts darbam Jaunās nodaļā Olaines cietumā.

Valsts policijas iepriekš noteiktā projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” īstenošanu” (turpmāk – projekts LV08/3) vadītāja Renāte Fila informēja, ka:

  • 2014.gada 6.maijā parakstīts Projekta  līgums un uzsākta projekta īstenošana.
  • 2014.gada 14.maijā noslēgts partnerības līgums ar vienu no projekta vadošajiem partneriem - Eiropas Padomi. Notikušas Eiropas Padomes ekspertu vizītes Latvijā, lai apsekotu 10 īslaicīgās aizturēšanas vietas un 11 pagaidu turēšanas vietas, kurās projekta ietvaros notiks rekonstrukcijas un renovācijas darbi.
  • 2014.gada 2.-6.jūnijā notikusi mācību vīzīte uz Igaunijas policiju ar mērķi iepazīt īslaicīgās aizturēšanas sistēmu Igaunijā, lai apzinātu Igaunijas labāko praksi šajā jomā.
  • 2014.gada 25.jūlijā Valsts policijā notika pirmā Vadības komitejas sēde, kurā tika identificēti iespējamie projekta ieviešanas riski, iniciēti grozījumi projekta līgumā un partnerības līgumā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru.
  • Sadarbībā ar projekta partneriem - Eiropas Padomi un Nodrošinājuma valsts aģentūru - notiek darbs pie rekonstrukcijas un renovācijas darbu sagatavošanas.

Tā kāviens no programmas mērķiem ir bilateriālo attiecību stiprināšana starp Latviju un Norvēģiju, lai apmainītos ar pieredzēm un labo praksi, Sadarbības komiteja noslēdzošajā daļā tika apspriesta bilateriālo attiecību stiprināšanaiparedzētie pasākumi.

Tuvākais no plānotajiem pasākumiem bilateriālo attiecību stiprināšanai un pieredzes apmaiņai ir Tieslietu ministrijas kā programmas apsaimniekotāja 2014. gada 16.-17. oktobrī organizētā konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas un audzināšanas darbā”.  Savukārt, nākamais bilateriālais pasākums - korekcijas dienestu pārstāvju darba grupa starp latviešu un norvēģu kolēģiem pieredzes apmaiņai notiks 2015.gadā un tā norises vieta būs Norvēģija.