24.09.2020 16:27
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/progress-valsts-probacijas-dienesta-projekta-gadu-pec-ta-uzsaksanas?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprogress-valsts-probacijas-dienesta-projekta-gadu-pec-ta-uzsaksanas

Progress Valsts probācijas dienesta projektā gadu pēc tā uzsākšanasdrukāt

2014. gada 26. augustā

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienesta) Projektā Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekts) notiek aktīvs darbs pie jaunās alternatīvas brīvības atņemšanai izstrādes. Tuvākajā laikā plānots izsludināt elektroniskās uzraudzības tehnoloģiju nomas iepirkumu.

Līdz 2015.gada 1.janvārim notiks reģionālās apaļā galda diskusijas, kurās dienests informēs tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus (prokuratūras, Ieslodzījuma vietu sistēmas, Tiesu sistēmas, policijas pārstāvji, u.c.) par izmaiņām likumdošanā attiecībā uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda piemērošanu un elektroniskās uzraudzības ieviešanu.

Pateicoties projekta sniegtajām iespējām,

tiek īstenots atbalsts maznodrošinātajiem probācijas klientiem, piedāvājot ceļa izdevumu atlīdzināšanu, lai nokļūtu dienestā uz tikšanos ar lietas vadītāju vai probācijas programmu.

Probācijas dienesta un ieslodzījumu vietu speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanas un resocializācijas sistēmas pilnveides ietvaros personālam šobrīd tiek nodrošinātas šādas apmācības:

 • Kolēģu konsultācijas - mentoru sagatavošana uzraudzības jomā (tikai dienesta darbiniekiem);
 • Semināri „Motivējošā intervēšana”;
 • Semināri „Motivējošās intervēšanas” treneru apmācībai.

2014.gda 7.augustā ir izsludināts lektoru iepirkums, pēc kura noslēgšanas tiks uzsākta vairāku apmācību īstenošana:

 • Seminārs par elektronisko uzraudzību;
 • Sarunas prasmju attīstības treniņš un sarunas prasmju attīstības treniņa treneru sagatavošana;
 • Darbs ar personām ar garīgās veselības traucējumiem;
 • Pārmaiņu vadība cietumos un probācijas dienestā;
 • Sistēmas attīstīšana notiesātu jauniešu uzraudzībai un uzvedības korekcijai sabiedrībā, iesaistot brīvprātīgos.

Dienesta darbiniekiem ir iespēja apmeklēt psihoterapijas speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas, kas ir būtisks atbalsts darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai un emocionālās noturības stiprināšanai.

Lai iepazītos ar aktuālo informāciju starptautiskā mērogā un pilnveidotu dienesta darbību atbilstoši mūsdienu tendencēm kriminālās justīcijas jomā, 2014.gada 3.ceturksnī probācijas dienesta pārstāvji apmeklēja šādas konferences un seminārus:

 • Atbalsts upuriem Eiropā (Victim support Europe) ikgadējā konference „Attīstot atbalstu upuriem Eiropā”;
 • Eiropas probācijas konfederācijas, Eiropas Padomes un Moldovas probācijas dienesta organizētā starptautiskā konference „Sabiedrībā izciešamie sodi Centrālās un Austrumeiropas valstīs”;
 • Eiropas atjaunojošā taisnīguma foruma ikgadējā konference „Pēc nozieguma: ceļi atturēšanai no noziedzīga nodarījuma, sociālā taisnīguma atjaunošanai un miera veidošanai”.

Tuvākajos mēnešos plānota dienesta pārstāvju dalība vairākās starptautiskās konferencēs:

 • Dzimumnoziedznieku ārstniecības starptautiskās asociācijas (International Association for the Treatment of the Sexual Offenders – IATSO) ikgadējā zinātniskā konference „Seksuālās vardarbības krimināltiesību politika: No zinātnes līdz likumdošanai un ārstniecībai”;
 • Eiropas Kriminologu biedrības ikgadējā konference „Eiropas kriminoloģija: iedvesma no dažādības”
 • Nacionālās ļaunprātīgo izmantotāju ārstniecības organizācijas (National Organization of treatment of abusers - NOTA) ikgadējā zinātniskā konference;
 • Likumpārkāpēju labošanas sabiedrībā starptautiskās asociācijas (International Community Corrections Association – ICCA) ikgadējā zinātniskā konference „Inovatīvu prakšu integrēšana „No pagātnes sasniegumiem uz būtisko nākotnē; Zinātnes un prakses inovācija, integrācija un ieviešana””;
 • Eiropas Probācijas konfederācijas elektroniskās uzraudzības konferenču pastāvīgās sagatavošanas grupas sanāksme;
 • STREAM (Strategic Targeting of Recidivism through Evaluation And Monitoring - Stratēģiska pieeja Recidīvismam caur novērtēšanu un Pārraudzību) Seminārs par probācijas programmu efektivitātes pētījumiem ar noteiktu semināra mērķi apkopot Eiropas valstu pieredzi darbam ar likumpārkāpējiem un iegūt pieredzi par to, kā vērtēt šī darba efektivitāti.

Projekta ietvaros turpinās risku un vajadzību novērtējuma instrumentu efektivitātes pētījums. Pētnieki probācijas programmu efektivitātes pētījumā gatavo starpziņojumu, kurš apkopos līdz šim iegūtos pētījumu rezultātus un sniegs rekomendācijas dienesta darbības uzlabošanai. Ziņojumu paredzēts iesniegt 2014.gada septembrī.