26.01.2021 07:59
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/projekta-ietvaros-paveiktais-2013-gada-un-planotais-2014-gada?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprojekta-ietvaros-paveiktais-2013-gada-un-planotais-2014-gada

Projekta ietvaros paveiktais 2013.gadā un plānotais 2014.gadādrukāt

2014. gada 27. februārī

Pateicoties 2013.gada 3.jūnijā īstenot uzsāktā Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienesta) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekta) finansējumam, dienestam ir iespēja turpināt darbu pie resocializācijas sistēmas pilnveidošanas, paaugstinot probācijas darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

Kopš projekta uzsākšanas 2013.gadā tika noorganizēti 9 mācību semināri un 16 kolēģu konsultācijas uzraudzības īstenošanas jomā, šo darbu plānots turpināt arī 2014.gadā.

Pēc apmēram gadu ilga pārtraukuma dienesta darbinieki atkal varēja satikties klātienē un izrunāt profesionāli svarīgus un izaicinošus jautājumus Kolēģu konsultācijās uzraudzības īstenošanas jomā, kurās 2013.gadā piedalījās 222 dienesta darbinieki.

2014.gada sākumā plānots organizēt 4 kolēģu konsultācijas par vispārīgiem uzraudzības īstenošanas jautājumiem un 12 kolēģu konsultācijas par citām, specifiskām ar uzraudzību saistītām tēmām, kuras tiks precizētas gada sākumā.

2013.gadā notika 4 semināri „Motivējošā intervēšana”, kuru mērķis bija sniegt zināšanas par motivējošo intervēšanu, veidot un attīstīt prasmes motivējošās intervēšanas pielietošanai praksē darbā ar klientiem, kuri lieto narkotiskās vielas un ir izdarījuši likumpārkāpumus.

Semināru vadīja dienestā strādājoši Motivējošās intervēšanas treneri. Kopumā šajos semināros jaunas zināšanas un prasmes ieguva 34 dienesta un 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki. Mācību grupas tika komplektētas 50/50 ar mērķi veicināt abu iestāžu sadarbību, iepazīstot kolēģus un atšķirīgo darba vidi.

2014.gadā ir plānoti vēl 6 „Motivējošās intervēšanas” semināri, kuros tiks iesaistīti darbinieki, kas vēl nav apguvuši šo darba metodi.

Lai pilnveidotu dienestā strādājošo Motivējošās intervēšanas treneru zināšanas, 2013.gadā notika seminārs „Motivējošā intervēšana treneriem”. Semināram tika piesaistīti eksperti no Norvēģijas Īlas cietuma. Šo mācību laikā tika pilnveidotas un atsvaidzinātas esošo treneru zināšanas (6 dienesta un 6 Ieslodzījuma vietu pārvaldes treneri) un no jauna tika apmācīti 2 dienesta un 2 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki. Jau esošie treneri ir tiesīgi veikt Motivējošās intervēšanas apmācības, taču no jauna apmācītajiem treneriem šāda iespēja tiks dota tikai 2014.gada otrajā pusē ar Īlas cietuma pārstāvju apstiprinājumu.

Plānots, ka 2014.gadā eksperti no Norvēģijas ieradīsies Latvijā 3 reizes, lai stiprinātu un papildinātu Motivējošās intervēšanas treneru zināšanas metodes pielietošanā.

Turpinās arī agrākos gados iesāktais darbs pie speciālistu apmācības darbam ar dzimumnoziedzniekiem, tā ietvaros 2013.gadā notika divi semināri „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem”, kuros zināšanas par šo darba jomu apguva darbinieki, kas līdz šim nestrādāja ar dzimumnoziedzniekiem. Semināra mērķis bija sniegt pamatzināšanas par darbu ar dzimumnoziedzniekiem, attīstīt prasmes veikt profesionālu sarunu ar dzimumnoziegumus izdarījušu personu (terapeitiskā intervēšana). Semināra vadīšanā tika iesaistīti dienesta vadošie speciālisti darbā ar dzimumnoziedzniekiem, kuri izstrādāja 5 dienu apmācību programmu jauktām grupām. Kopumā šajos semināros piedalījās 18 dienesta un 16 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.

Visi darbinieki, kuri 2013.gada apmeklēja semināru „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem”, 2014.gadā tiks iesaistīti šo apmācību turpinājuma seminārā „RVN un uzraudzība sabiedrībā”. Pēc mācību sekmīgas pabeigšanas darbiniekiem tiks izsniegti sertifikāti, kas dos tiesības patstāvīgi vadīt dzimumnoziedznieku lietas.

Vēl divus seminārus „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem” projekta ietvaros plānots organizēt 2015.gadā.

Savukārt tiem darbiniekiem, kas jau iepriekš bija apguvuši zināšanas un prasmes darbā ar dzimumnoziedzniekiem, 2013.gda novembrī notika divi vienas dienas semināri „Zināšanu atsvaidzināšanas apmācību kurss darbā ar dzimumnoziedzniekiem”. Semināros piedalījās 39 dienesta darbinieki, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar šo specifisko klientu loku. Mācību sagatavošanai un vadīšanai, izmantojot dienesta esošos resursus, tika piesaistīti dienesta vadošie speciālisti. Apmācību satura izstrādē tika ņemtas vērā darbinieku vajadzības un ieteikumi par semināram aktuālām mācību tēmām darbā ar dzimumnoziedzniekiem.

Arī 2014.gadā plānots turpināt „Zināšanu atsvaidzināšanas apmācību kursu darbā ar dzimumnoziedzniekiem”.

Turpinot darbu pie resocializācijas sistēmā strādājošo kapacitātes celšanas, 2014.gadā plānots īstenot semināru „Darbs ar klientu ar garīgās veselības traucējumiem”, kas saturiski līdzināsies iepriekšējā Projektā LV0024 īstenotajam. Tāpat plānots īstenot satura ziņā jaunu, bet ikdienas darbā ar klientu tik ļoti nepieciešamu semināru „Sarunas prasmju attīstības treniņš”. Savukārt 2014.gada nogalē, kad būsim pietuvojušies Elektroniskās uzraudzības ieviešanai praksē, darbiniekiem būs iespēja apmeklēt „Apmācības par jauno alternatīvu”.

Bet, lai pilnveidotu TSV vadītāju profesionālās zināšanas saistībā ar pārmaiņu vadību jaunās alternatīvas ieviešanā, tiek plānots organizēt „Apmācības par pārmaiņu vadību TSV/filiāļu vadītājiem un cietuma priekšniekiem”.

Izaicinājumiem bagātajā probācijas darbinieka ikdienā palaikam nepieciešamas profesionāla supervizora - psihoterapeita konsultācijas. Projekta ietvaros plānots nodrošināt supervīzijas darbiniekiem vairāk nekā 600 stundu apjomā. Plānots, ka pirmās no projekta līdzekļiem finansētās supervīzijas dienesta darbinieki varēs saņemt jau 2014.gadā.

Nav noslēpums, ka vienīgā vieta, kur Latvijā ir iespējams iegūt padziļinātas zināšanas par dienesta funkciju īstenošanu, ir pašā dienestā - iepazīstoties ar katras funkcijas nodaļas izstrādātajiem apmācību materiāliem, kas tiek nosūtīti ar e-pasta un iekštīkla mājas lapas starpniecību.

Iepazīstoties ar citu valstu pieredzi probācijas darbinieku apmācībā, dienests ir guvis pārliecību par nepieciešamību darbinieku profesionālajā pilnveidē izmantot mūsdienīgo tehnoloģiju priekšrocības, tāpēc jau izstrādātos mācību materiālus ir plānots apkopot vienotā e-mācību sistēmā. E-mācību modelis ļaus veiksmīgi līdzsvarot teorētisko un praktisko mācību daļu. Šobrīd dienests strādā pie vienotas e-mācību sistēmas ieviešanas, kurā esošo e-mācību saturu plānots pārformulēt tiešsaistes programmā, lai pēc iespējas efektīvāk norisinātos mācību process, iekļaujot tajā mūsdienīgas un interaktīvas apmācību metodes. Kā pirmais solis ceļā uz e-mācību sistēmas ieviešanu bija no septembra līdz novembrim darba grupā paveiktais - tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam par tiešsaistes apmācību sistēmas programmatūras izstrādi. Darba grupas locekļi ir izstrādājuši priekšlikumus e-mācību sistēmas ieviešanai dienestā un sagatavojuši tehnisko specifikāciju iepirkumam, 2014.gadā tiks veikta iepirkuma procedūra.

Elektroniskā on-line apmācību sistēma drīzumā kļūs par būtisku dienesta apmācību sastāvdaļu, un dienests to turpinās lietot pēc projekta beigām, nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju.

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci ir dalība starptautiskajās konferencēs, kas dod iespēju dalīties ar valstu labāko pieredzi dažādās probācijas darba jomās. Šādas konferences regulāri organizē Eiropas probācijas konfederācija (CEP), dzimumnoziegumu jomā konferences rīko ASV Ļaunprātīgu seksuālo izmantotāju ārstniecības asociācija (Asociation for Treatment of Sexual Abusers - ATSA) un Lielbritānijas Nacionālās ļaunprātīgu izmantotāju ārstniecības organizācijas (National Organization for the Treatment of Abusers - NOTA). Par katru dalības reizi kādā no konferencēm tās apmeklētājs sagatavo ziņojumu, lai saglabātu iegūtās zināšanas, veicinātu izpratni par progresīvām izmaiņām nozarē un lai saglabātu institucionālo atmiņu, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju.

Apmeklētās konferences:

  • 2013.gada 24.-27.septembra komandējums uz Kārdifu (Lielbritānija) - NOTA ikgadējā konference, kuru apmeklēja 3 darbinieki;
  • 2013.gada 25.oktobra - 4.novembra komandējums uz Kolorādo Springsu (ASV) - Uzvedības korekcijas un cietumu starptautiskās asociācijas (International Corrections and Prison Association - ICPA) ikgadējā konference, kurā piedalījies 1 darbinieks;
  • 2013.gada 7.-10.oktobra komandējums uz Londonu (Lielbritānija) - CEP Ģenerālā asambleja un Pasaules Probācijas 1.kongress, kuru apmeklēja 4 darbinieki. CEP Ģenerālajā asamblejā I.Jurevičius ievēlēts CEP valdes sastāvā;
  • 2013.gada 28.oktobra – 4.novembra komandējums uz Čikāgu (ASV) - ATSA ikgadējā konference, kuru apmeklēja 2 darbinieki ar prezentāciju par Latvijas pieredzi specializētas sistēmas darbam ar dzimumnoziedzniekiem izveidē;
  • 2013.gada 10.-12.decembra komandējums uz Viļņu (Lietuvā) - Eiropas Noziedzības prevencijas tīkla ikgadējā labās prakses konference, kuru apmeklēja 1 darbinieks.