28.07.2021 19:33
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/norvegijas-finansu-instruments?url=lv%2F2009-2014%2Fnorvegijas-finansu-instruments

Norvēģijas finanšu instrumentsdrukāt

2013. gada 25. jūnijā

2010. gada 28. jūlijā Norvēģija, Islande un Lihtenšteina (turpmāk - donorvalstis) parakstīja ietvarlīgumu ar Eiropas Komisiju par finanšu atbalsta sniegšanu 14 valstīm, t.sk., Latvijai. 2010. gada oktobrī donorvalstis uzsāka sarunas ar Latviju par Norvēģijas valdības finanšu instrumenta saprašanās memoranda noslēgšanu.

2011. gada 29. martā saprašanās memorands tika apstiprināts Ministru kabinetā (2011. gada 29. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 252 „Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. – 2014. gadā”). Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. – 2014. gadam starp Latviju un Norvēģiju tika parakstīts 2011. gada 28. aprīlī.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gadam galvenie mērķi ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā un stiprināt savstarpējās attiecības starp Norvēģiju un saņēmējvalstīm

šādos sektoros:

  1.  oglekļa uztveršana un uzglabāšana;
  2.  inovācija videi labvēlīgas rūpniecības jomās;
  3.  pētniecība un stipendijas;
  4.  humānā un sociālā attīstība;
  5.  tieslietas un iekšlietas;
  6.  pienācīgas kvalitātes nodarbinātība un trīspusējas sadarbības veicināšana.

Kopējais Latvijai pieejamais finanšu palīdzības apjoms ir 800 miljoni euro, ikgadējās iemaksās pa daļām 160 miljonu euro apmērā no 2009. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīlim (ieskaitot).