11.05.2021 12:56
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/ieprieks-noteikto-projektu-iesniegumu-iesniegsana-un-izvertesana?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fieprieks-noteikto-projektu-iesniegumu-iesniegsana-un-izvertesana

Iepriekš noteikto projektu iesniegumu iesniegšana un izvērtēšanadrukāt

2013. gada 8. jūlijā

NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros notikusi trīs iepriekš noteikto projektu vērtēšana.

NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros plānots īstenot trīs iepriekš noteiktus projektus. Pirms projektu līgumu sagatavošanas un parakstīšanas nepieciešams veikt virkni darbību un viena no tām ir iepriekš noteikto projektu iesniegumu vērtēšana, kas atbilstoši „Noteikumiem par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā” notika Sadarbības komitejas sanāksmē. Sadarbības komitejas sanāksmes organizē gan Latvijas, gan Norvēģijas puse un tajās  ar balss tiesībām piedalās trīs Tieslietu ministrijas pārstāvji, divi Norvēģijas Tieslietu un Publiskās drošības ministrijas pārstāvji un pārstāvis no Iekšlietu ministrijas. Novērotāja statusā piedalās Finanšu ministrija kā vadošā iestāde, Finanšu instrumentu birojs un Eiropas Padome. Sanāksmes laikā tika pārbaudīta projektu iesniegumu kvalitāte ar mērķi novērst iespējamās nepilnības. Projektu iesniegumi tika vērtēti pēc kvalitātes un atbilstības kritērijiem.

Ņemot vērā projektu sarežģītību, specifiku, kā arī atšķirīgos projektu partnerus un dažādos partnerību nosacījumus, novērtēšanas procesa gaita un ilgums katram projektam ir individuāls. Projekta izvērtēšanas noslēgumā Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs sadarbībā ar projekta iesniedzēju veic galējos grozījumus projekta iesniegumā un nosūta tos apstiprināšanai Finanšu instrumentu birojam un Norvēģijas Ārlietu ministrijai. Kad Norvēģijas Ārlietu ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu, tiek uzsākts projekta līguma sagatavošanas un saskaņošanas process.

  1. atbilstības kritēriji;
  2. kvalitātes kritēriji.