06.08.2020 04:37
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/ieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts/ir-uzsaka-norvegijas-finansu-instrumenta-lidzfinanseta-projekta-lv08-2-jaunas-nodalas-izveide-olaine?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts%2Fir-uzsaka-norvegijas-finansu-instrumenta-lidzfinanseta-projekta-lv08-2-jaunas-nodalas-izveide-olaine

Ir uzsāka Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanadrukāt

2013. gada 19. septembrī

Tieslietu ministrija kā programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs un Ieslodzījuma vietu pārvalde 2013.gada 18.septembrī parakstīja projekta līgumu par projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanu.

Projekts LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” tiks īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros.

Tā galvenie mērķi un uzdevumi ietverti 4 aktivitātēs:

 1. Personāla kapacitātes attīstība;
 2. Jaunā korpusa izveide, aprīkojuma un inventāra iegāde;
 3. Resocializācijas pasākumu īstenošana;
 4. Projekta vadība.

Pirmās aktivitātes ietvaros tiks īstenotas vairākas apakšaktivitātes ieslodzījuma vietu personālam ar mērķi pilnveidot viņu zināšanas par specifiku darbā ar atkarīgajām personām. Aktivitātes ietvaros notiks:

 1. Pieredzes apmaiņas vizītes uz sadarbības partneru valstīm (Polija, Norvēģija).
 2. Programmu un dokumentācijas izstrāde:
 • riska un vajadzību novēršanas (RVN) dokumentācijas izstrāde;
 • resocializācijas programmu notiesātajiem ar atkarības problēmām izstrāde;
 • sociālo prasmju apguves vai atjaunošanas programmas ieslodzītajiem pilnveidošana.

3.    Speciālistu apmācības:

 • penitenciārās sistēmas speciālistu apmācība RVN īstenošanā;
 • Olaines centra atkarīgajiem speciālistu apmācība darbam ar resocializācijas programmām;
 • Ieslodzījuma vietu speciālistu apmācība darbam ar sociālo prasmju apguves vai atjaunošanas programmām ieslodzītajiem;
 • mācību semināra cikls Ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem darbam ar atkarīgajām personām.

Otrās aktivitātes ietvaros tiks projektēts un uzbūvēts Olaines cietuma teritorijā jauns ieslodzījuma vietu korpuss, kurā plānotas 200 ieslodzīto vietas. Šajā korpusā tiks īstenota daļa no projekta 3.aktivitātes atkarības mazināšanu resocializācijas pasākumiem Ieslodzītajiem ar atkarības problēmām.

Trešās aktivitātes ietvaros tiks īstenotas resocializācijas programmas notiesātajiem ar atkarības problēmām, visās ieslodzījuma vietās tiks īstenota RVN, tiks veiktas aktivitātes sadarbībā ar NVO, tiks veikta HIV/AIDS profilakse, notiks sporta un brīvā laika aktivitātes, izveidota bibliotēka un infrastruktūra piekļuvei e-videi: aktuālajām tiesību aktu normām un Latvijā bez maksas pieejamajām izglītojošajām programmām.

Projekta darbības laiks ir no 2013.gada 18. septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta aktivitātēm plānotais finansējums 8 277 294 EUR apmērā, no tiem 7 035 700 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 1 241 594 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.