11.05.2021 13:56
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/informacija-par-valsts-probacijas-dienesta-projekta-nr-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsanai-sekmes-1?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Finformacija-par-valsts-probacijas-dienesta-projekta-nr-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsanai-sekmes-1

Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros paveiktodrukāt

2017. gada 25. maijā

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" (turpmāk – projekts) īstenošana norisinājās no 2013.gada 3.jūnija līdz 2017.gada 30.aprīlim. Dienesta vēsturē šis bija vērienīgākais attīstības projekts ar kopējo budžetu 2 733 518.73 EUR.

Projekta sadarbības partneri:

 • Ieslodzījuma vietu pārvalde (Latvija);
 • Tiesu administrācija (Latvija);
 • Mediācijas dienests (Norvēģija);
 • Īlas cietums (Norvēģija);
 • Oslo Probācijas dienests (Norvēģija);
 • Tieslietu ministrija (Igaunija);
 • Eiropas Probācijas konfederācija.

Elektroniskās uzraudzības ieviešana

            Sniegts informatīvs un administratīvs atbalsts elektroniskās uzraudzības ieviešanas likumprojektu sagatavošanai, tai skaitā Tieslietu ministrijas attiecīgo likumprojektu izstrādes darba grupai noorganizētas mācību vizītes uz Dāniju, Zviedriju, Lielbritāniju, Igauniju un Norvēģiju.

            Paralēli likumprojektu izstrādei tika uzsākta elektroniskās uzraudzības publiskā iepirkuma procedūras sagatavošana. Šis iepirkums bija sarežģītākais dienesta vēsturē un procedūras īstenošana neparedzami laikietilpīga. Likumprojektu izstrādē un iepirkuma procedūras sagatavošanā ņemti vērā projekta ietvaros īstenotā pētījuma „Par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšana” secinājumi, kā arī piesaistīto Norvēģijas un Igaunijas ekspertu klātienes konsultācijas. Elektroniskās uzraudzības ieviešanas gaitai līdzīgi aktīvi sekoja arī Saeimas atbildīgā komisija – Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Dienests ir uzņēmis vairākas šīs komisijas izbraukuma sēdes, lai informētu par elektroniskās uzraudzības ieviešanu un citām dienesta aktualitātēm šajā kontekstā.

            Rezultātā Latvijā tika ieviests visuzticamākais un vienlaikus pasaulē visizplatītākais elektroniskās uzraudzības tehniskais risinājums – klienta dzīvesvietā instalēta bāzes stacija, kas pa radioviļņiem sazinās ar pie klienta kājas piestiprinātu sprādzi, paredzot, ka ar elektronisko uzraudzību iespējams no ieslodzījuma atbrīvoties ātrāk nekā parastās nosacītās pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā. Notiesātās personas elektroniskajai uzraudzībai varēja sākt pieteikties no 2015.gada jūlija. Vienlaikus tika arī noslēgts iepirkuma līgums uz 5 gadiem ar elektroniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzēju „SuperCom Limited”, izveidota elektroniskās uzraudzības vajadzībām nepieciešamā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra, elektroniskās uzraudzības centrs, kurš darbojas 24 h dienā 7 dienas nedēļā, kā arī apmācīti dienestā nodarbinātie.

            2014.-2015.gadā īstenots apjomīgs skaidrojošais darbs, lai reģionālos semināros, tai skaitā reģionālo un struktūrvienību Konsultatīvo padomju sanāksmēs, informētu dienesta sadarbības partnerus par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar elektroniskās uzraudzības ieviešanu un kriminālsodu politikas vadlīnijām. Kopumā īstenoti 12 reģionālie semināri sadarbības partneriem (~450 dalībnieki – kriminālās justīcijas vadošie eksperti) un 17 papildus semināri Latvijas ieslodzījuma vietās (~680 dalībnieki – cietumu personāls un notiesātās personas).

            2015.gada jūnijā noorganizēts starptautiska līmeņa ekspertu vadīts seminārs dienesta un tā sadarbības partneru vadošajiem speciālistiem par elektronisko uzraudzību un citu valstu pieredzi, kurā piedalījās 40 dalībnieki.

            2016.gada aprīlī sadarbībā ar Eiropas Probācijas konfederāciju Latvijā noorganizēta Eiropas 10.elektroniskās uzraudzības konference, kurā piedalījās 40 eksperti no Latvijas un vairāk nekā 170 eksperti no visas pasaules.

            2016.gada jūnijā īstenota vērienīga sociālā kampaņa sabiedrības informēšanai par elektronisko uzraudzību un pastāvošo stereotipu kliedēšanai.

            Līdz projekta noslēgumam elektroniskās uzraudzības programmā iesaistījās 115 nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda atbrīvotas personas.

Sistēmas izveide darbam ar gados jauniem probācijas klientiem

            Izstrādāta un aprobēta brīvprātīgā darba programma (līdzgaitniecība) jauniešiem, kas cita starpā ietvēra brīvprātīgo atlasi un apmācību, probācijas klientu iesaisti un sadarbības ar brīvprātīgo monitoringu, ar līdzgaitniecību tieši saistīto izdevumu kompensēšanu brīvprātīgajiem, informatīvu pasākumu īstenošanu nozares profesionāļiem un plašākai sabiedrībai, kā arī brīvprātīgā darba programmas metodisko materiālu izstrādi. Darbam ar gados jauniem klientiem sagatavoti vairāk nekā 100 brīvprātīgie un brīvprātīgā darba programmā iesaistīti 49 probācijas klienti.

            Dienesta un ieslodzījuma vietu sistēmas nodarbinātajiem nodrošinātas mācības „Bērnu tiesību aizsardzība”. Dienesta nodarbinātajiem, kas specializējas darbam ar gados jauniem probācijas klientiem, papildus nodrošinātas šādas mācības:

 • Labā prakse darbam ar jauniešiem ar delinkventu uzvedību;
 • Probācijas programmas „Uzmanību! Gatavību! Starts!” īstenošana;
 • Brīvprātīgā darba programma darbam ar gados jauniem probācijas klientiem.

Sadarbībā ar Norvēģijas Mediācijas dienestu noorganizēti 5 reģionālie semināri dienesta nodarbinātajiem un dienesta sadarbības partneru vadošajiem ekspertiem par starpinstitucionālo sadarbību darbā ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kuros kopumā piedalījās 184 speciālisti.

Izstrādāta un licencēta probācijas programma jauniešiem „Uzmanību! Gatavību! Starts!”, kā arī uzsākta tās īstenošana. Programmā iesaistīti 9 probācijas klienti.

            2016.gada decembrī noorganizēta konference dienesta brīvprātīgajiem, kurā kopumā piedalījās 68 personas (gan dienesta nodarbinātie, gan brīvprātīgie, gan citu iestāžu speciālisti).

Profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas un paaugstināšanas aktivitātes

Projekta ietvaros izstrādāta un ieviesta e-mācību vide, kas bāzēta MOODLE platformā, kā arī izstrādāti jauni mācību kursi, kas integrēti dienesta mācību sistēmā:

 • Sarunas prasmju attīstības treniņš treneriem;
 • Sarunas prasmju attīstības treniņš darbiniekiem;
 • Pārmaiņu vadība;
 • Darbs ar personām ar psihiskās veselības traucējumiem;
 • Jaunā alternatīva – elektroniskā uzraudzība;
 • Bērnu tiesību aizsardzība;
 • Labā prakse darbam ar jauniešiem ar delinkventu uzvedību;
 • Uzvedības korekcijas programma jauniešiem „Uzmanību! Gatavību! Starts!”;
 • Riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta Violence Risk Appraisal Guide-Revised (VRAG-R) izmantošana;
 • Dienesta jaunais riska un vajadzību novērtēšanas instruments.

Sadarbībā ar dienesta Mācību un pētījumu nodaļu kopumā noorganizētas 148 mācību aktivitātes, kurās kopumā piedalījās 1 760 dienesta nodarbinātie un 728 speciālisti no ieslodzījuma vietu sistēmas.

            Lai uzlabotu probācijas darba kvalitāti darbā ar klientu un sniegtu savstarpēju atbalstu kolēģiem, noorganizētas 69 kolēģu konsultācijas, kurās kopumā piedalījušies 1 118 dienesta darbinieki. Kolēģu konsultācijas organizētas visās probācijas funkcijās.

            2015.gadā sadarbībā ar Norvēģijas Mediācijas dienestu īstenotas apmācības par atjaunojošo taisnīgumu un izlīgumu starp cietušo un likumpārkāpēju, kurās piedalījās 10 Norvēģijas un 20 Latvijas eksperti.

            2016.gada decembrī norisinājās Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kopīgi organizētā konference „Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli”. Konferencē piedalījās 200 ielūgti profesionāļi, ieskaitot abu projektu sadarbības partnerus no citām valstīm.

            Dienestā nodarbinātajiem nodrošināta iespēja konsultēties ar augsti kvalificētiem psihiskās veselības speciālistiem un saņemt profesionālas supervīzijas gan individuāli, gan grupu formātā.

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci, ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītēs, kas dod iespēju dalīties ar valstu labāko pieredzi dažādās probācijas darba jomās, apgūt citu valstu labo pieredzi. Ar Projekta finansiālu atbalstu 139 dienestā nodarbinātajiem nodrošināta dalība kopumā 66 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos ārvalstīs.

Atbalsts probācijas klientu resocializācijai

            Iespēja apmeklēt kvalificētus psihiskās veselības speciālistus nodrošināta arī atsevišķiem probācijas klientiem līdztekus ar citiem uzvedības korekcijas pakalpojumiem

            37 trūcīgiem un maznodrošinātiem probācijas klientiem segti ceļa izdevumi, lai viņi varētu piedalīties probācijas programmu nodarbībās (uzvedības korekcijas pasākumi), ja nodarbības norisinās citā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

            17 probācijas klientiem nodrošināta augsti kvalificētu psihiskās veselības speciālistu pakalpojumu pieejamība, lai risinātu viņu psihiskās veselības problēmas, kuras ievērojami apgrūtina dienesta intervenču īstenošanu un šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

Dienesta administratīvā kapacitāte un nodrošinājums

            Ar projekta finansiālu atbalstu atjaunināta visa dienesta datortehnika, iegādātas jaunas drukas iekārtas, tai skaitā skeneri un multifunkcionālās iekārtas, viedtālruņi ar mobilā interneta pieslēgumu, serveris ar visu programmnodrošinājumu, diktofoni un ugunsdroši skapji, kā arī izveidoti publiski pieejami bezvadu interneta tīkli Dzirnavu ielā 91 (centrālais aparāts) un Lomonosova ielā 9 (Rīgas teritoriālā struktūrvienība), Rīgā. Papildus dienesta drukas iekārtām nodrošināta jaunu toneru iegāde, segti viedtālruņu telekomunikāciju rēķinu un benzīna izdevumi par dienesta autotransporta izmantošanu elektroniskās uzraudzības ieviešanas vajadzībām.

            Projekta pētniecības vajadzībām dienestam iegādāts zinātniskās pētniecības programmnodrošinājums ar licencēm, kas uzstādīts uz pētnieku darba stacijām.

            Būtiski pilnveidota valsts nozīmes informācijas sistēma „Probācijas lietu uzskaites sistēma” (PLUS):

 • sistēma pielāgota elektroniskās uzraudzības programmas vajadzībām;
 • atjaunināts sistēmas kodols;
 • uzlabota datu saglabāšanas kvalitāte;
 • uzlabots sistēmas funkcionālais dizains;
 • izveidots Vadības modulis, kas nodrošina uzdevumu plūsmu un dokumentu saņemšanu no Dokumentu pārvaldības programmas (DocLogix). Paredzams, ka vadības modulis būtiska samazinās administratīvo slogu. Vadības modulis sevī ietver arī pārdomātus un optimizētus risinājumus probācijas programmu komplektēšanai un vadīšanai;
 • izveidots atskaišu modulis. Šis risinājums ļaus izveidot atskaišu formas neveicot ārpakalpojuma iepirkumus;
 • iestrādāts risinājums datu derīguma termiņu kontrolei;
 • iespēja administrēt sistēmas lauku atrādīšanu atkarībā no lietotāja tiesībām;
 • izstrādāts algoritms automātiskai klienta recidīva riska (kriminālās vēstures analīze) aprēķināšanai, balstoties uz projekta laikā veikto pētījumu secinājumiem;
 • izstrādāts pētniecības modulis recidīva pētījumu veikšanai dažādos biznesa griezumos;
 • izveidota jauna Riska un vajadzību novērtēšanas platforma;
 • izveidota Klientu elektroniskās testēšanas platforma.

            Pilnveidotajai sistēmai ir jauns grafiskais un funkcionālais dizains, kas lietotājam atvieglo informācijas apstrādi un nodrošina ergonomiskāku darbu, kā arī palielina dienesta kopējo administratīvo kapacitāti par vismaz 15 % - mazāks birokrātiskais slogs un vairāk laika nepastarpinātam darbam ar probācijas klientu. PLUS sagatavota tālākai pilnveidei valsts vienotās e-krimināllietas projekta ietvaros – veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai PLUS varēti integrēt ar citām informācijas sistēmām.

Pierādījumos balstītas prakses attīstīšana (pētījumi)

Projektā sekmīgi pabeigti vairāki nozīmīgi pētījumi:

 • “Pētījums par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšana”;
 • “Pētījums par programmas darbam ar likumpārkāpumus izdarījušiem jauniešiem ieviešanu, ieteikumi programmas pilnveidošanai”;
 • “Pētījums par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz preventīvo uzraudzību un preventīvo aizturēšanu citās valstīs un Latvijas likumdošanas izpēte šajā kontekstā”;
 • „Riska un vajadzību novērtēšanas izvērtējums: Riska līmeņa noteikšanas kvalitātes un RVN instrumenta prognostiskās validitātes pārbaude”;
 • „Novērtēšanas modeļi vispārēja un vardarbīga noziedzīga nodarījuma recidīva riska noteikšanai”;
 • „Izpētes ziņojums par probācijas programmu „Cieņpilnu attiecību veidošana”, „Emociju menedžments” un „Vielu lietošanas menedžments” novērtējumu”;
 • „Probācijas klientu dalības sociālās uzvedības korekcijas programmās saistība ar noziedzīga nodarījuma recidīvu”;
 • „Probācijas programmu vadītāju kompetenču modeļa izstrāde un integrācija Valsts probācijas dienestā”;
 • „Probācijas klientu lietu vadītāju priekšstati un attieksme pret probācijas programmām”;
 • „Elektroniskās uzraudzības pielietojuma izvērtējums”.

Bilaterālā sadarbība

Aktīvākā bilaterālā sadarbība norisinājās ar Norvēģijas Oslo Probācijas dienestu, kura pārstāvis bija arī Projekta Vadības komitejas loceklis. Oslo Probācijas dienests sniedza padomus par projekta administratīvās un stratēģiskās vadības jautājumiem, kā arī konsultēja Latvijas vadošos speciālistus par elektroniskās uzraudzības modeļa izstrādi un ieviešanu gan dažāda formāta pasākumos Latvijā, gan uzņemot Latvijas speciālistus vizītēs Norvēģijā, gan sniedzot konsultatīvu atbalstu attālināti (telefons, e-pasts).

            Norvēģijas Īlas cietums sadarbības ietvaros nodrošināja dienesta un ieslodzījuma vietu sistēmas motivējošās intervēšanas jaunu treneru apmācības un esošajiem profesionālās kvalifikācijas saglabāšanas un tālāk attīstības mācības uz vietas Latvijā. Treneri uz Latviju brauca 2 reizes gadā, strādājot ar motivējošās intervēšanas treneru vienoto grupu.

            Norvēģijas Mediācijas dienests uz vietas Latvijā nodrošināja apmācības par atjaunojošo taisnīgumu un izlīgumu starp cietušo un likumpārkāpēju, kā arī reģionālos semināros dalījās ar savu pieredzi starpinstitucionālās sadarbības organizēšanā darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

            Bilaterālās sadarbības partneri sniedza konsultatīvu atbalstu arī projekta noslēguma konferences organizēšanā, kura norisinājās 2016.gada decembrī, tai skaitā uzstājās ar prezentācijām.

            Projekta aktivitāšu ietvaros Latviju apmeklējuši 44 speciālisti no Norvēģijas un īstenotas 2 pieredzes apmaiņas vizītes uz Norvēģiju.

Publicitāte

            Īstenota vērienīga sabiedrības informēšanas kampaņa par elektronisko uzraudzību, kā arī brīvprātīgā darba programmu (līdzgaitniecība) jauniešiem, tai skaitā informatīvi semināri ieslodzījuma vietās. Sabiedrības informēšanai aktīvi izmantoti sociālie tīkli un visa veida plašsaziņas līdzekļi. Katru gadu tiek organizētas preses konferences, lai sabiedrību informētu par projekta īstenotajām aktivitātēm, kuras vienmēr bijušas labi apmeklētas no žurnālistu puses. Precīzu publikāciju daudzumu par projekta īstenotajām aktivitātēm nav iespējams aprēķināt, jo to skaits ir mērāms tūkstošos, bet viennozīmīgi secināms, ka lielākoties publikācijas ir par elektronisko uzraudzību un pēc tam seko darbs ar jauniešiem, kamēr citas projektā īstenotās aktivitātes vērā ņemamu sabiedrības interesi nav izraisījušas.