26.01.2021 06:29
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/projekta-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsanai-sekmesana-ieskaitot-iespejamo-pilotprojektu-elektron?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Fprojekta-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsanai-sekmesana-ieskaitot-iespejamo-pilotprojektu-elektron

Projektā LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" paveiktais 2014.gadā un plānotais 2015.gadādrukāt

2015. gada 24. februārī

Darbs projekta LV08/1 ietvaros 2014.gadā bijis ļoti intensīvs un daudzpusīgs. Tāpat 2015.gads solās būt ne mazāk aktīvs, sevī ietverot lielāko daļu plānoto projekta aktivitāšu īstenošanu. Piedāvājam atskatīties uz projektā paveikto pagājušogad un plānoto šogad.

Mācības

2014.gadā probācijas dienesta un ieslodzījumu vietu speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanas un resocializācijas sistēmas pilnveides ietvaros personālam tika nodrošinātas šādas apmācības:

13 mācību semināri

 • Norisinājās seši semināri „Motivējošā intervēšana”, kuru mērķis bija sniegt zināšanas par motivējošo intervēšanu, veidot un attīstīt prasmes motivējošās intervēšanas pielietošanai praksē darbā ar klientiem. Semināru vadīja dienestā strādājoši Motivējošās intervēšanas treneri. Kopumā šajos semināros jaunas zināšanas un prasmes ieguva 47 dienesta un 47 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki;
 • Eksperti no Norvēģijas Īlas cietuma Latviju apmeklēja trīs reizes un vadīja „Motivējošās intervēšanas treneru apmācības”. No jauna apmācītie treneri 2014.gada 26.septembrī ieguva apliecības un jau veiksmīgi novadīja savu pirmo semināru;
 • 2014.gada sākumā tika organizēts seminārs „RVN un uzraudzība sabiedrībā”, kura ietvaros tika apmācīti tie 18 dienesta darbinieki, kuri 2013.gadā piedalījās seminārā „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem”. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, 16 dienesta darbinieki ir ieguvuši apliecības darbam ar dzimumnoziedznieku riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu Static-99-R, Stable-2007 un Acute-2007 izmantošanai Valsts probācijas dienestā un specializāciju darbam ar dzimumnoziedzniekiem;
 • Trijos semināros „Zināšanu atsvaidzināšanas apmācību kurss darbā ar dzimumnoziedzniekiem” piedalījās 38 dienesta darbinieki un 20 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki. Šie semināri no 2013.gada mācībām atšķīrās ar to, ka mācības vadīja uzraudzības, izvērtēšanas ziņojumu un probācijas programmu nodaļas darbinieki. Šādas izmaiņas tika ieviestas, ņemot vērā 2013.gada semināru novērtēšanas anketu rezultātus.

5 konsultatīvās padomes sēdes par elektroniskās uzraudzības ieviešanu

 • Laika posmā no 19.09.2014. līdz 28.11.2014. norisinājās elektroniskās uzraudzības ieviešanai Latvijā veltīts sešu reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls. Šajās sanāksmēs dienesta sadarbības partneri kriminālsodu īstenošanā (tiesu, prokuratūru, pašvaldību un policijas pārstāvji) tika informēti par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī pašreizējām kriminālsodu politikas vadlīnijām. Dialogā starp dienestu un citām valsts un pašvaldību institūcijām tika pārrunāti sadarbībai svarīgie jautājumi un elektroniskās uzraudzības piemērošanas un īstenošanas perspektīvas.

16 kolēģu konsultācijas

 • Kolēģu konsultāciju ietvaros galvenais uzsvars 2014.gadā tika likts uz dienestā uzsāktās iniciatīvas – kolēģu konsultāciju īstenošana mentoriem. Gada laikā tika apmācīti 39 mentori uzraudzības īstenošanas jomā. Šo mentoru uzdevums ir būt savā struktūrvienībā/filiālē (turpmāk – TSV/filiālē) vislabāk informētiem par aktualitātēm uzraudzības funkcijā un sniegt padomus, konsultēt, izglītot, atbalstīt gan jaunos darbiniekus, kuri ir uzsākuši uzraudzības īstenošanas e-mācības, gan pieredzējušus kolēģus.

Arī 2015.gads mācību pasākumu ziņā solās būt ļoti intensīvs, papildus jau iesāktajām apmācībām plānots īstenot vairākus jaunus vai ilgāku laiku nebijušus seminārus.

2015.gadā plānots turpināt sekojošu semināru īstenošanu:

 • 2 kolēģu konsultācijas katrai probācijas funkcijai;
 • 6 „Motivējošās intervēšanas” seminārus, no tiem 4 semināros plānots iesaistīt jaunos darbiniekus un atlikušie 2 semināri tiks veltīti zināšanu atsvaidzināšanai. Tajos plānots iesaistīt darbiniekus, kas Motivējošās intervēšanas semināros piedalījās līdz 2011.gadam;
 • Motivējošās intervēšanas treneru apmācību” eksperti no Norvēģijas Latvijā ieradīsies 2 reizes, lai stiprinātu un papildinātu Motivējošās intervēšanas treneru zināšanas metodes pielietošanā;
 • 2 seminārus „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem” projekta ietvaros plānots organizēt 2015.gadā, bet semināru „RVN un uzraudzība sabiedrībā” - 2016.gadā;
 • plānots turpināt „Zināšanu atsvaidzināšanas apmācību kursu darbā ar dzimumnoziedzniekiem”, īstenojot 3 seminārus.

un no jauna uzsākt šādu mācību īstenošanu:

 • Sarunas prasmju attīstības treniņš;
 • Sarunas prasmju attīstības treniņa treneru apmācības;
 • Sarunas prasmju attīstības treniņš, kuru vada apmācītie VPD treneri;
 • Darbs ar personām ar psihiskās veselības traucējumiem;
 • Pārmaiņu vadība un jaunā alternatīva. Piedalās TSV vadītāji un cietumu priekšnieki;
 • Uzraudzības un izvērtēšanas ziņojumu jaunie normatīvi – VPD, Apmācības par jauno alternatīvu;
 • Dzimumnoziedznieku uzvedības korekcijas grupu darba programmu vadītāju apmācības;
 • Vardarbības recidīva riska un kriminogēno vajadzību novērtēšanas instrumentu un specializācijai darbam ar vardarbīgiem likumpārkāpējiem apmācības.

Darbs ar jauniešiem

Kā arī 2015.gadā paredzēta virkne apmācību, kuru mērķis nostiprināt dienesta darbinieku zināšanas par darbu ar jauniešiem, kas ir dienesta klienti.

Plānotas šādas aktivitātes:

1) Lai sagatavotu dienesta darbiniekus darbam ar jauniešiem un sniegtu nodarbinātajiem speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, tiks nodrošinātas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktās apmācības, kuras tiks nodrošinātas 60 Valsts probācijas dienesta un 40 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem. Minētajiem darbiniekiem tiks nodrošinātas arī zināšanu atsvaidzināšanas apmācības;

2) 60 VPD darbinieku apmācības par ārzemju praksi un pieredzi darbā ar jauniešiem, kuras nodrošina ārvalstu eksperti;

3) Jauniešu resocializācijas darba speciālistu - treneru apmācības;

4) Darbs ar brīvprātīgajiem: 2015.gadā plānots uzsākt pilotprojektu resocializācijas darba ar jauniešiem veicināšanai, iesaistīt brīvprātīgos no sabiedrības dienesta mērķu sasniegšanā. Izstrādāt pilotprojekta teorētisko pamatojumu un praktiskā darba metodes. Plānots, ka likumpārkāpumus izdarījušo jauniešu (vecumā no 14 līdz 25 gadiem) integrācijai sabiedrībā dienests projekta aktivitāšu ietvaros piesaistīs aptuveni 60 brīvprātīgus līdzgaitniekus, kuri kopējās aktivitātēs ar jauniešiem palīdzēs viņiem apgūt lietderīgas prasmes un nostiprināt resocializāciju sekmējošas vērtības un intereses. Līdz 2015.gada aprīļa beigām tiks risināti arī jautājumi par pašu brīvprātīgo atlases kritērijiem un piesaistīšanas veidiem, brīvprātīgo apmācībām un to saturu, ņemot vērā Latvijā līdz šim īstenoto projektu pieredzi brīvprātīgo darba organizēšanā, esošo Latvijas likumdošanu un plānotos normatīvo aktu grozījumus. Lai iepazīstinātu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu speciālistus ar Norvēģijas praksi par darbu ar jauniešiem, plānots organizēt Norvēģijas speciālistu – Mediācijas dienesta pārstāvju vizīti uz Latviju, kur 5 reģionālās diskusijās Latvijas pārstāvji gūt izpratni par Norvēģijā pieņemto praksi darbā ar nepilngadīgajiem un starpinstitucionālās sadarbību, kura vērsta uz nepilngadīgo uzvedības maiņu;

5) 7 probācijas dienesta darbiniekiem, kuri nodarbojas ar jaunu metožu izstrādi darbam ar jauniešiem – probācijas klientiem, paredzēta vizīte uz Eiropas valsti, lai iepazītos ar tās krimināltiesību un citu nozaru ekspertu pieredzi darbā ar notiesātiem jauniešiem;

6) Dienesta darba ietvaros tiks izstrādāts jauns, darbam ar jauniešiem paredzēts korekcijas instruments – probācijas programma. Tiks nodrošināta jauniešiem paredzētās programmas vadītāju apmācības (16 programmu vadītāji).

Konferences un semināri

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītes, kas dod iespēju iepazīties ar aktuālo informāciju starptautiskā mērogā un pilnveidot dienesta darbību atbilstoši mūsdienu tendencēm kriminālās justīcijas jomā. 2014.gadā dienesta pārstāvji apmeklēja šādas konferences un seminārus:

 1. 2014.gada 11.–13.maijs. Oslo (Norvēģija) – 3 dienesta darbinieki iepazinās ar Norvēģijas pieredzi likumpārkāpēju elektroniskās uzraudzības sabiedrībā tehnoloģiju iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā;
 2. 2014.gada 14.–16.maijs. Varšava (Polija) – konference „Attīstot atbalstu upuriem Eiropā”, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 3. 2014.gada 11.–14.jūnijs. Belfāsta (Lielbritānija) – European Forum for Restorative Justice 8.konference „Beyond crime: Pathways to desistance, social justice and peacebuilding” (Pēc nozieguma: ceļi atturēšanai no noziedzīgā nodarījuma, sociālā taisnīguma atjaunošanai un miera veidošanai), kurā piedalījās 3 darbinieki;
 4. 2014.gada 4.-6.jūnijs. Kišiņeva (Moldova) – Eiropas Probācijas konfederācijas, Eiropas Padomes un Moldovas Probācijas dienesta organizētā starptautiskā konference „Sabiedrībā izciešamie sodi Centrālās un Austrumeiropas valstīs”, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 5. 2014.gada 4.–5.septembris. Amsterdama (Nīderlande) – projekta STREAM seminārs par probācijas programmu efektivitātes pētījumiem, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 6. 2014.gada 2.–6.septembris Porto (Portugāle) – Dzimumnoziedznieku ārstniecības starptautiskās asociācijas (IATSO) ikgadējā zinātniskā konference „Seksuālās vardarbības krimināltiesību politikas: No zinātnes līdz likumdošanai un ārstniecībai” un projekta stratēģiskās vadības stiprināšana, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 7. 2014.gada 9.–13.septembris. Prāga (Čehija) – Eiropas Kriminologu biedrības ikgadējā konference „Eiropas kriminoloģija: iedvesma un dažādība”, kurā piedalījās 2 darbinieki;
 8. 2014.gada 9.-13.septembris. Jorka (Lielbritānija) – Nacionālās ļaunprātīgu izmantotāju ārstniecības organizācijas ikgadējā zinātniskā konference, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 9. 2014.gada 11.-21.septembris. Klīvlenda (Ohaio, ASV) – Likumpārkāpēju labošanas sabiedrībā starptautiskās asociācijas (ICCA) ikgadējā zinātniskā konference „Inovatīvu prakšu integrēšana: No pagātnes sasniegumiem uz būtisko nākotnē: Zinātnes un prakses inovācija, integrācija un ieviešana”, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 10. 2014.gada 21.–23.septembris Frankfurte (Vācija) – projekta stratēģiskās vadības nodrošināšana, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 11. 2014.gada 22.–24.oktobris. Barselona (Spānija) – Eiropas Komisijas DAPHNE III finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Apļi Eiropai” ieviešanas seminārs, kurā piedalījās 2 darbinieki;
 12. 2014.gada 22.–24.oktobris. Malta „Recidīva stratēģiska identificēšana ar izvērtēšanas un monitoringa metodēm” STREAM noslēguma konference, 2 dalībnieki;
 13. 2014.gada 19.–21.noevmbris. Barselona (Spānija) - Eiropas Komisijas DAPHNE III finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Apļi Eiropai” noslēguma konference, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 14. 2014.gada 5.–7.novembris. Nīderlande – Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta „Bīstamu likumpārkāpēju mobilitāte Eiropā” (SOMEC) noslēguma konference, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 15. 2014.gada 12.-15.novembris. Lēvene (Beļģija) Eiropas Komisijas DAPHNE finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Attīstot integrētu atbildi seksuālai vardarbībai: starpdisciplinārās pētniecības projekts par atjaunojošā taisnīguma potenciālu” konference „Izpētot atjaunojošā taisnīguma potenciālu seksuālai vardarbībai”, piedalījās 2 darbinieki;
 16. 2014.gada 11.-14.decembris. Frankfurte (Vācijā) Dalība Eiropas Probācijas Konfederācijas organizētajā konferencē par elektronisko uzraudzību, piedalījās 7 dalībnieki.

Pētījumi

Pētījums par riska un vajadzību novērtējuma (RVN) instrumenta efektivitāti

2014.gadā paveiktais:

Datu sagatavošana

Izgūta visa pieejamā informācija no PLUS par RVN (riska un vajadzību novērtējumu), kuri veikti sākot no 2011. gada. Šie dati tika izmantoti, lai veidotu izlases psihometrisko pētījumu veikšanai. Veikta psihometriskā analīze:

 • Tika apkopota informācija par instrumenta kritēriju vērtējumu biežumi un aprakstošo statistiku;
 • Tika veikta instrumenta kritēriju izpētošā faktoru analīze;
 • Tika veikta instrumenta kritēriju apstiprinošā faktoru analīze (3 riska faktori: statiskais, dinamiskais un vardarbības);
 • Tika veikta darbinieku novērtējumu prognoze, izmantojot 3 riska faktorus;
 • Tika veikta latento klašu analīze.

Veikta kvalitatīvā analīze: balstoties uz psihometrisko analīzi un pieejamo zinātnisko literatūru par attiecīgo tēmu, tika identificēti trūkumi RVN instrumentā.

Balstoties uz pieejamo zinātnisko literatūru par attiecīgo tēmu un dienesta vajadzībām, tika identificētas problēmas riska diagnostikas jomā – nepieciešams ieviest papildus kritērijus, kas palīdzētu pilnvērtīgāk novērtēt vardarbības riska faktoru.

2015.gadā plānotais:

Priekšlikumu izstrāde - Turpināt strādāt pie RVN uzlabošanas attiecībā uz vardarbības riska novērtēšanu, gan attiecībā uz esošā instrumenta pilnveidi, kā arī pie RVN veikšanas elektroniski pilnveides. Pētījums par RVN prognozes kapacitāti - saņemt datus no Sodu reģistra datu bāzes par VPD klientu izdarītajiem atkārtotajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un veikt padziļinātu analīzi par mūsu lietotā RVN instrumenta kvalitāti, plusiem un mīnusiem. Sākt darbu pie noslēguma ziņojuma sagatavošanas.

Pētījums par probācijas programmu (PP) efektivitāti

2014.gadā realizētas šādas aktivitātes:

 • Zinātniskās literatūras lasīšana un analīze, lai apkopotu ārvalstu pieredzi probācijas programmu un riska novērtēšanas jomā;
 • VPD iekšējās kārtības dokumentu, struktūrvienību un nodaļu atskaišu par iepriekšējo gadu laikā paveikto analīze;
 • VPD probācijas programmu vadītāju aptauja un rezultātu analīze;
 • Trīs pētāmo programmu novērtējums pēc efektīvās intervences kritērijiem;
 • Priekšizpētes ziņojuma sagatavošana;
 • Prezentācija par iegūtajiem rezultātiem.

2015.gadā plānota šādu aktivitāšu īstenošana:

 • Klientu lietu vadītāju aptauja (mērķis izpētīt viņu viedokli par probācijas programmām un iepriekšējo pieredzi);
 • Programmu vadītāju kompetenču modeļa izstrāde un integrācija atlases procedūrā;
 • Monitorēšanas kritēriju pilnveidošana sadarbībā ar Probācijas programmu speciālistiem;
 • Publikācijas sagatavošana;
 • Pētījums par to, vai dalība probācijas programmās samazina recidīvisma rādītājus.

Kā arī:

Pateicoties projekta sniegtajām iespējām, 2014.gadā uzsākta un tiek turpināta atbalsta sniegšana trūcīgiem un maznodrošinātajiem probācijas klientiem, piedāvājot ceļa izdevumu atlīdzināšanu, lai nokļūtu dienestā uz tikšanos ar lietas vadītāju vai probācijas programmu. Piedāvāta iespēja atlīdzināt ceļa izdevumus arī probācijas dienesta darbiniekiem, kuri apmeklē citas dienesta struktūrvienības teritoriju, lai pildītu savus tiešos darba pienākumus probācijas programmu vadīšanā vai tiekas ar probācijas klientu.

Tiek piedāvātas psihiskās veselības speciālista konsultācijas probācijas klientiem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi.

Dienesta darbiniekiem ir iespēja apmeklēt psihoterapijas speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas, kas ir būtisks atbalsts darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai un emocionālās noturības stiprināšanai.

Īstenoti vairāki iepirkumi, tajā skaitā izsludināts elektroniskās uzraudzības tehnoloģiju nomas iepirkums.