26.01.2021 08:39
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/valsts-probacijas-dienesta-darba-grupa-sak-stradat-pie-resocializacijas-darba-ar-jauniesiem-pilnveid?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Fvalsts-probacijas-dienesta-darba-grupa-sak-stradat-pie-resocializacijas-darba-ar-jauniesiem-pilnveid

Valsts probācijas dienestā darba grupa sāk strādāt pie resocializācijas darba ar jauniešiem pilnveides drukāt

2015. gada 23. janvārī

Valsts probācijas dienesta (turpmāk- dienests) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros ar mērķi veicināt resocializācijas darbu ar jauniešiem un iesaistīt brīvprātīgos no sabiedrības (turpmāk - brīvprātīgie) dienesta mērķu īstenošanā 2015.gada janvārī ir izveidota darba grupa, kas tuvāko mēnešu laikā strādās pie teorētisko un praktisko darba aspektu izstrādes šajā jautājumā

Darba grupā paredzēts izstrādāt pilotprojektu brīvprātīgo iesaistīšanai dienesta mērķu sasniegšanā. Plānots, ka likumpārkāpumus izdarījušo jauniešu (vecumā no 14 līdz 25 gadiem) integrācijai sabiedrībā dienests projekta aktivitāšu ietvaros piesaistīs aptuveni 60 brīvprātīgus līdzgaitniekus, kuri kopējās aktivitātēs ar jauniešiem palīdzēs viņiem apgūt lietderīgas prasmes un nostiprināt resocializāciju sekmējošas vērtības un intereses. Šobrīd darba kārtībā ir jautājumi par to, kurām klientu grupām tiks piesaistīts brīvprātīgo darbs, kādi būs šī darba uzdevumi un metodika, kā arī par iesaistīto pušu sadarbības procesu un tā koordinēšanu. Līdz 2015.gada aprīļa beigām tiks risināti arī jautājumi par pašu brīvprātīgo atlases kritērijiem un piesaistīšanas veidiem, brīvprātīgo apmācībām un to saturu. Minētie jautājumi tiks risināti, ņemot vērā Latvijā līdz šim īstenoto projektu pieredzi brīvprātīgo darba organizēšanā, esošo Latvijas likumdošanu un plānotos normatīvo aktu grozījumus.