05.03.2021 08:42
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/divpusejas-attiecibas/uzsakta-starptautiska-sadarbiba-vienotas-metodologijas-ieviesana-korekcijas-sistemas-kvalitates-un-p?url=lv%2F2014-2021%2Fdivpusejas-attiecibas%2Fuzsakta-starptautiska-sadarbiba-vienotas-metodologijas-ieviesana-korekcijas-sistemas-kvalitates-un-p

Uzsākta starptautiska sadarbība vienotas metodoloģijas ieviešanā korekcijas sistēmas kvalitātes un pilnveides izvērtēšanaidrukāt

2019. gada 15. maijā

2019. gada 9. maijā Kembridžā Apvienotajā Karalistē norisinājās starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" sanāksme, kuras ietvaros darba grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju.

Laikā no 2019. gada 17. janvāra līdz 18. janvārim Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts Bukarestē Rumānijā organizēja starptautisku Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstu un donorvalsts programmu partneru sanāksmi, izveidojot trīs starptautiskas darba grupas - "Izglītība", "Konferences un semināri" un "Novērtējums un indikatori". Darba grupu mērķis – stiprināt divpusējo sadarbību starp donorvalsti un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu apsaimniekotājiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Rumānijas un Čehijas. Sadarbības ietvaros veicinās pieredzes, aktuālās informācijas un viedokļu apmaiņu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmu plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm. Darba grupas vada pārstāvji no Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta.

2019. gada 9. maijā Kembridžā Apvienotajā Karalistē norisinājās starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" pirmā tikšanās.

Kembridžas Universitātes Kriminoloģijas institūta Ieslodzījuma vietu pētījumu centra pētnieki iepazīstināja Eiropas Komisijas un programmu apsaimniekotāju pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Čehijas un Bulgārijas ar korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju (Measuring the Quality of Prison Life survey) (turpmāk – MQPL), kuru izveidoja un attīstīja Kembridžas universitātes Ieslodzījuma vietu pētījumu centra profesore Elisone Līblinga (Alison Liebling). Šī metodoloģija tika ieviesta un tiek pielietota vairākās valstīs,  ietverot kvalitatīvo un kvantitatīvo pieeju. Metodoloģija sniedz iespēju izvērtēt ieslodzījuma vietas funkcionēšanas kvalitāti, izmantojot vairākas izvērtēšanas dimensijas. MQPL ir ieslodzījuma vietas sociālas vides dziļa aprakstošā analīze, kas paredz detalizētu novērošanu un sensitīvu, cieņas pilnu personāla un ieslodzīto intervēšanu, kā arī divu konceptuāli ticamu instrumentu izmantošanu. Pirmais instruments – MQPL ir izstrādāta ieslodzīto mērķa grupai. Otrais instruments – Personāla dzīves kvalitātes aptauja (Staff Quality of Life) – ir paredzēts ieslodzījuma vietas darbiniekiem.  Sanāksmes ietvaros darba grupas dalībniekiem bija iespēja padziļināti iepazīties ar MQPL, ar šīs metodoloģijas lietošanas praksi, kā arī ar iespējām un ieguvumiem, saistītiem ar tās ieviešanu savā valstī.

Tieslietu ministriju kā programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotāju darba grupā pārstāvēja Dr. psych. Jeļena Ļevina, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšan" Risku un vajadzību novērtēšanas bloka vadītāja.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm.