01.03.2021 23:34
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/oslo-norisinajas-piekta-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Foslo-norisinajas-piekta-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Oslo norisinājās piektā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme

Oslo norisinājās piektā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksmedrukāt

2019. gada 9. septembrī

Laikā no 2019. gada 9. septembra līdz 11. septembrim Oslo, Norvēģijā norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" piektā Sadarbības komitejas sanāksme.

Tās ietvaros pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, kā arī programmas un projekta donorvalsts partneri no Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta, Romerikes cietuma un Norvēģijas ieslodzījuma vietu personāla akadēmijas apsprieda aktuālos jautājumus par programmas un projekta īstenošanas gaitu.

Šādas saņēmējvalsts un donorvalsts pārstāvju tikšanās tiek organizētas regulāri – vismaz divas reizes gadā.

Programmas īstenošana uzsākta 2017. gada 14. decembrī, savukārt līgums par iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (projekts) īstenošanu starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Tieslietu ministriju parakstīts šī gada 1. jūlijā.

Projekta ietvaros plānots veikt četras aktivitātes – izveidot modernu, prasībām atbilstošu korekcijas dienestu darbinieku mācību centru, tostarp mācību cietumu, sagatavot un pilnveidot normatīvos aktus, kas noteiks šī centra darbību, pilnveidot personāla kvalifikāciju un nodrošināt projekta vadību. Sanāksmes ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes kā projekta īstenotāja pārstāvji prezentēja sasniegto progresu divu mēnešu laikā kopš tā uzsākšanas, kā arī informēja par turpmākiem plāniem.

Programmas centrālā aktivitāte ir divpusējo attiecību veicināšana starp donorvalsti un saņēmējvalsti, tādēļ rūpīgi tika apspriestas turpmākās sadarbības aktivitātes. Jau notikušas un arī turpmāk tiek plānotas darba grupas, kurās piedalās Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta un pārējo NFI korekcijas dienestu programmu īstenošanā iesaistīto valstu (Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Bulgārijas un Rumānijas) iestādes, kā arī pieredzes apmaiņas vizītes starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un projekta partneriem – Romerike cietumu un Norvēģijas Korekcijas dienestu personāla akadēmiju.

Nākamā Sadarbības komitejas sanāksme plānota 2020. gada aprīlī.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.